สรุปใบขับขี่บิ๊กไบค์

by • October 29, 2020 • News & Activity Comments4392

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กำหนดให้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ประสงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กไบค์ ที่มีขนาดเครื่องยนต์เกินกว่า 400 ซีซี ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นแนวทางเพื่อความปลอดภัยต่อสาธารณะและผู้ขับขี่ มีผลบังคับใช้ 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 19 ก.พ.2564

มีผลบังคับใช้ 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 19 ก.พ. 2564

วัตถุประสงค์การร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนี้คือ รถบิ๊กไบค์เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก ผู้ขับขี่จึงจำเป็นต้องมีทักษะการขับขี่ มากกว่าปกติ ควรต้องมีทักษะ และความพร้อมที่จะออกมาขับขี่บนถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้อื่นที่ใช้ทางร่วมกัน

สรุป!! ข้อมูลของใบขับขี่บิ๊กไบค์

– อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ข้อมูลตอนเขียน 29 ต.ค. 2563)

– ต้องอบรม และสอบใบขับขี่พิเศษเพิ่ม

– บิ๊กไบค์ในที่นี้ มีขนาดเครื่องยนต์ 400 + ซีซี ขึ้นไป

– เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีโรคประจำตัวและสภาวะของโรค ที่เห็นว่าเป็นอันตรายขณะขับรถ (โรคหรือสภาวะของโรคที่ต้องห้ามยังไม่ประกาศ) (ข้อมูลตอนเขียน 29 ต.ค. 2563)

2. หลักฐานหรือใบรับรองการอบรมขับขี่บิ๊กไบค์จากหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทีไ่ด้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก

3. ใบรับรองแพทย์ทั่วไป (อายุ 1 เดือน) และใบขับขี่ปัจจุบัน

– ยังไม่มีกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย

– ใบขับขี่ถาวร แล้วแต่ความสมัครใจในการทำ เพราะกฏหายไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

Related Posts